Privacyverklaring

Prins Management Advies Training (hierna te noemen: P-MAT), gevestigd aan De Hunenborg 12 9301 VB Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.p-mat.nl
info@p-mat.nl
De Hunenborg 12
9301 VB Roden
06 29031101

Persoonsgegevens die wij verwerken
P-MAT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over of aan de hand van websitebezoek. De gegevens die u invoert bij het gebruik van het contactformulier worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van uw bericht aan het mailadres info@p-mat.nl. Deze gegevens worden niet door de website of achterliggende systemen opgeslagen of op andere wijze bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
P-MAT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
P-MAT neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van P-MAT) tussen zit. P-MAT gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Office365 tbv e-mailvoorzieningen
  • Boekhoudsoftware tbv de (financiële) administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
P-MAT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
P-MAT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
P-MAT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P-MAT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@p-mat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. P-MAT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
P-MAT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@p-mat.nl. P-MAT heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Onze computerapparatuur is voorzien van beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall.
  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Wij gebruiken SPF om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn
    of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Meer informatie?
Mocht u meer informatie willen hebben over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@p-mat.nl

 

©2024 P-MAT Webdesign

Zoeken